นางสาวฉวี จันทะโยทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกนิฐาปกรณ์ พุทธา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์ มานุกุล  
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวิลาวรรณ โชสิมา
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอริศรา จารย์เครือ
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางเนลิสา จันทโยธี
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางยุพิน นาสุริย์
ครู
วิทยฐานะ –

นางฉวีวรรณ มาอุ้ย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางกนกวรรณ ปราบหลอด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางรุ่งนภา เชิญชัยภูมิ
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสุรัจ ศรีอ่างเงิน
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอมรพรรณ เสาทอง
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุภัควี แสนคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Scroll to Top