นายลิขิต ปลาบหลอด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิศรุต เนตรสุภาพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายวิฑูรย์ เกาวิจิตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-ว่าง-
คนงานเครื่องสูบน้ำ (ทั่วไป)

-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นายภาคภูมิ พินิจาม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวเดือนมนัส ตาบ้านดู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Scroll to Top