การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เนื่องจากโรงผลิตน้ำเสียงดังรับกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ประชาชนบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน

Scroll to Top