ตำบลโนนทัน จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอหนองเรือ แยกออกจากอำเภอภูเวียง เมื่อปี พ.ศ.2497 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านโนนทัน
หมู่ 2 บ้านโนนทัน
หมู่ 3 บ้านหว้า
หมู่ 4 บ้านหว้า
หมู่ 5 บ้านเปือย
หมู่ 6 บ้านนา
หมู่ 7 บ้านกุดฉิม

หมู่ 8 บ้านกุดฉิม
หมู่ 9 บ้านห้วยม่วง
หมู่ 10 บ้านร่องสมอ
หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด
หมู่ 12 บ้านโนนทันน้อย
หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์ไทร
หมู่ 14 บ้านร่มเย็น

สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินจืดมีกรวดทราย และดินขาดความอุดมสมบูรณ์

อาณาเขตตำบลทิศเหนือ ติดต่อ : ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อาณาเขตตำบล ทิศใต้ ติดต่อ : ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อาณาเขตตำบล ทิศตะวันออก : ติดต่อ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อาณาเขตตำบลทิศตะวันตก : ติดต่อ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น : 8,956 คน

แบ่งเป็นชาย : 4,403 คน
แบ่งเป็นหญิง : 4,553 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก : ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม : ตัดเย็บเสื้อผ้า พรมเช็ดเท้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. อบต.โนนทัน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
4. โบสถ์จัดสว่างอารมณ์

Scroll to Top