ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วง หมู่ 9 จากนานายเทียน ดีลุน ถึงสามแยกนานายคำพอง คำสิงห์ใส

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จากนานายเอกชัย โคตรภูเวียง ถึง บ้านนางสมจิตร ชาติศรี

ประกวดราคาจ้างก่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 จากนานายเอกชัย โคตรภูเวียง ถึง บ้านนางสมจิตร ชาติศรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วง หมู่ 9 จากนานายเทียน ดีลุน ถึงสามแยกนานายคำพอง คำสิงห์ใส

ร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วง หมู่ 9 จากนานายเทียน ดีลุน ถึงสามแยกนานายคำพอง คำสิงห์ใส

Scroll to Top