ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                        ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นำโดย  นายอนุสรณ์  ผลภิญโญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  เป็นประธานในที่ประชุม  เพื่อเสนอขอมติที่ประชุมและขอความคิดเห็นหรือเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มจำนวน  16 โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มจำนวน 55 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 50 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มจำนวน 29 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพิ่มจำนวน 25 โครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ตามเสนอและคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนประชาคมได้เสนอแนวคิดเห็นดังนี้

          นายอุทิศ โม้เกี้ยง  ผู้แทนประชาคม  เสนอ  ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  โดยเสนอให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น

          เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันจะได้นำโครงการดังกล่าวมาจัดทำงบประมาณในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top