รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  • โครงการ..
  • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
  • โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก
  • โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
Scroll to Top