“โนนทันเมืองน่าอยู่ เชิดชูประชาธิปไตย
ก้าวไกลทางการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวประชา บำรุงศาสนาให้รุ่งเรือง
สร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญ”
************

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
3. พัฒนาส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานราชการอย่างครบวงจร
5. พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
7. พัฒนาส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ประปา ไฟฟ้า

Scroll to Top