สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 5
  2. สัญญาจ้างโครงการประปาหองถังสูง หมู่ 11
  3. สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 จากนานายเอกชัยโคตรภูเวียง ถึงบ้านนางสมจิตร ชาติศรี
  4. สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 จากสะพาน ถึงนานางวันทอง โคตะศรี
  5. สัญญาจ้างโครงการประปาหอถังสูง หมู่ 2
Scroll to Top