นายมังกร ไกยแสง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

นายสุขอนันต์ ทองดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางกชพร พิมพ์เสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศิริลักษณ์ อ่อนทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอุทิศ ไชยเพ็ง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางสาวจารุณี ทองคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิตติมา แก้วไตรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายพรชัย ทิพจง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายโชคชัย บ้านเปือย
 ภารโรง (ทั่วไป)

นายผดลศักดิ์ ป้องสุวรรณ
คนครัว (ทั่วไป)

นางสาวเสาร์มณี พรมโคตร
คนงาน (ทั่วไป)

นางสาวรมย์รวินท์ ธัญญ์ปิติเกษม 
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางเตือนใจ ชัยอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธีระวัฒน์ ไกรรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ

นางกัญจนา จันทริมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปวีณา นิลบรรพต
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ

นายดุษฎี มีโคตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

นายพีดนย์ พันสนิท
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนุทิน แสงศรีเรือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดารุณี ไขนาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปริศนา โพดรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทองใบ คามกะสก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวีระ สมศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประสาท เหลาธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวีระชน พานหล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอนุชา คามกะสก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิรัตน์ ชิดนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางไพวรรณ อรัญญโสตร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นางสุภาวดี โคตรภูเขียว
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

จ.อ.สาธิต วงษ์หนองหอย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภิญโญ แซงสีนวล
คนงาน (ทั่วไป)

นายพงษ์สิทธิ์ หนีบหลี
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นายเดือนเพชร สิงห์ทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ไพฑูลย์ ขนพาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอโนทัย ศรีอัคฮาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอดิศร มีหอม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนวรัตน์ ลาภชัย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางรัชนก ถานอาจนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Scroll to Top