หอไตรกลางน้ำ วัดศรีชมชื่น

              วัดศรีชมชื่น  บ้านหว้า  ตำบลโนนทัน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2319  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2465  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

             หอไตรไม้วัดศรีชมชื่น  เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานและพระไตรปิฎกแสดงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารพื้นถิ่นขนาดเล็ก  สร้างด้วยไม้ทั้งหลังตั้งอยู่บนเสาไม้จำหลักลวดลายเครือเถา 4 เสา  อยู่กลางสระน้ำ  มีสะพานเชื่อมลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจตุรัส  กว้าง 1.50 เมตร  ผนังโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรม (ฮูปแต้ม)ผนังด้านหน้าและประตูทางเข้าแสดงภาพยักษ์  3  ตน  ส่วนด้านอื่นแสดงภาพบุคคลเทวดา  นก  ช้าง  และลวดลายพันธุ์พฤกษา  โครงสร้างหลังคาลด  3  ชั้น  ประดับช่อฟ้า  หน้าบันและเชิงชายไม้  จำหลักลายเครือเถาประดับแว่นแก้ว  มีเสาพะไลไม้รองรับชายคาชั้นล่างที่ยื่นออกมาเกิดเป็นระเบียงโดยรอบ  กว้างด้านละ  1.50  เมตร  คิ้วระเบียงจำหลักลวดลายเครือเถา

            ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  116  ตอนพิเศษ  17  ง  หน้า  10 วันที่ 17 มีนาคม 2542 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่  2  งาน 22.16 ตารางวา

Gallaly

 วัดศรีชมชื่น  บ้านหว้า  ตำบลโนนทัน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top