นายวีระ คลังคำภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

นางดาหวัน ละน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

นายมังกร ไกยแสง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

นางสาวกิตติยา ทีมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายลิขิต ปราบหลอด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวฉวี จันทะโยทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แต้มทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Scroll to Top