ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

:: สำนักงานปลัด ::

DSC 0008 copy
นายมังกร ไกยแสง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 :: งานบริหารงานทั่วไป ::

DSC 01751

นางสาวอรอุมา พิมพิมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

DSC 33731

นางกชพร พิมพ์เสน
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

DSC 3335 Copy

นางศิริลักษณ์ อ่อนทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

DSC 001933

นายอุทิศ ไชยเพ็ง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

DSC 3295 Copy

นางสาวจิตติมา แก้วไตรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์

DSC 3351 Copy

นางสาวจารุณี ทองคง 
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

004

นายพรชัย ทิพจง 
พนักงานขับรถยนต์

DSC 3336 Copy

นายผดลศักดิ์ ป้อมสุวรรณ์ 
คนงานทั่วไป

DSC 3346 Copy

นายโชคชัย บ้านเปือย
คนงานทั่วไป

DSC 3339 Copy

นางสาวเสาร์มณี พรมโคตร
คนงานทั่วไป 

DSC 3311 Copy

นางสาวภัสสร เหมวงษ์
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 3343 Copy

นางศิรินทร กันหาทอง
คนงานจ้างเหมาบริการ

005

นางสาวลลิตา ศรีอัคฮาด
คนงานจ้างเหมาบริการ 

     
 :: งานกฏหมาย และคดี ::
 

DSC 3363 Copy 

นายธีระวัฒน์ ไกรรัตน์ 
นิติกรปฏิบัติการ

   
:: งานนโยบาย และแผน ::
 

DSC 3663

นางสาวปวีณา นิลบรรพต
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

DSC 3425 Copy

นายดุษฏี มีโคตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

 
:: งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ::

DSC 3319 Copy

จ.อ.สาธิต วงษ์หนองหอย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ชำนาญงาน

DSC 0004

นายพงษ์สิทธิ์ หนีบหลี
พนักงานขับรถ

DSC 3300 Copy

นายภิญโญ แซงสีนวล 
คนงานทั่วไป

 

 DSC 0009

นายเดือนเพ็ชร สิงห์ทอง
คนงานจ้างเหมาบริการ

 DSC 0061

นางสาวรมย์รวินท์ ปิติเกษม
คนงานจ้างเหมาบริการ

 DSC 0338

นายไพทูลย์ ขนพาน
คนงานจ้างเหมาบริการ

 DSC 0238

นายกิตติพล นาหมื่น
คนงานจ้างเหมาบริการ

 

 
                                           :: งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน ::                                                

DSC 0003 copy

นายอดิศร มีหอม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

0DSC 3322 copy

นางสาวนวรัตน์ ลาภชัย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

DSC 3302 Copy

นางสาวรัชนก ถานอาจนา
คนงานจ้างเหมาบริการ

                                                   :: งานส่งเสริมการเกษตร ::                                                    

CCI11022020 0002

นายเนติ อัมะลา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

                                           :: งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ::                                                 

DSC 0052 1copy

นายพีรดนย์ พันสนิท 
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

222
นายอนุทิน แสงศรีเรือง
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 3384 copy Copy

นางสาวกัญจนา จันทริมา
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 0170 11
นางสาวดารุณี ไขนาง
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 3665

นายวีระ สมศรี
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 0012

นายทองใบ คามกะสก
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 3379 copy

นายประสาท เหลาธรรม
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 3667

นายสายัน ทุมศิลา
คนงานจ้างเหมาบริการ

DSC 0005 copy

นายวีระชน พานหล้า
คนงานจ้างเหมาบริการ 

DSC 01477

นายอนุชา คามกะสก
คนงานจ้างเหมาบริการ 

   

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

เข้าสู่ระบบ

กดไลค์แฟนเพจของเรา

ใครกำลังออนไลน์

มี 275 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เว็บเมล

webmail2

Design by: www.diablodesign.eu